PILI Fantasy: War of Dragons

2019MA 15+1 Season

As turmoil looms in the Martial World, and the Eight Wonders of the Evil Dragon unleashes dark forces, who will emerge as the new warrior legend?

Genres:Asian TV Shows, TV Action & Adventure, TV Sci-Fi & Fantasy

Cast:Wang Hsi-hua, Lai Wei, Zhang Yu-quan, Chen Yu-kuan, Gao Ming-xiao, Tian Zhi-jie, Li Xiang-yu, Guo Ya-zhen, Zhan Yi-chun, Ye Yu-jia

Click to Rate:

Added to Netflix:July 12, 2019

Similar Titles

Popular

Recently Viewed