Midnight Diner: Tokyo Stories

2019M2 Seasons

Patrons of an otherwise mundane Japanese diner find simple yet profound connections with one another based on the shared love of a particular dish.

Genres:Asian TV Shows, TV Dramas

Cast:Kaoru Kobayashi, Joe Odagiri, Mansaku Fuwa, Reiko Kataoka, Koen Kondo, Bsaku Sato, Hirofumi Arai, Mamiko Itoh, Yuma Yamoto, Yoshinori Okada, Ah-sung Ko, Kosuke Toyohara, Yoshiyuki Morishita, Junko Miyashita, Tamaki Ogawa, Toru Kazama, Kotaro Shiga, Mitsuru Hirata, Toshiki Ayata, Shohei Uno, Tamae Ando, Risa Sudou, Asako Kobayashi, Takashi Yamanaka, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Mikako Tabe, Kimiko Yo

Production Country:Japan

 Shin'ya shokudou: Tokyo Stories (2016) on IMDb

Click to Rate:

New Season Added:October 31, 2019

Similar Titles

Popular

Recently Viewed